De data van alle vieringen en gebedsmomenten in de Advent ziet u in het vieringenrooster.

 Adventsbezinningen 2020 door het pastoraal team.

Advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht.

‘Adventus’
In de donkere weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd.

Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent vangt aan op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december, en eindigt als op 24 december bij het avondgebed de Kersttijd begint. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De vier zondagen worden ook wel genoemd naar de beginwoorden van de introïtusgezangen van de missen op die dag: Ad te levaviPopulus SionGaudete en Rorate Caeli.

Licht in de duisternis
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het ‘ Licht der wereld’. Dood en leven
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de Dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken voor kerstmis, als de natuur haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen.     

(Bron: RKK.nl)

O-antifonen

Vanaf 17 december – 23 december worden de O-antifonen in de vespers bij de Lofzang van Maria gezongen
(genoemd naar het eerste woord van deze antifoon.)

Messiaanse titels

De O-antifonen geven uitdrukking aan het verlangen naar de Messias.
Christus wordt in de O-antifonen niet met zijn naam aangeroepen, maar met zeven verschillende messiaanse titels, één voor elke dag:

o antifonenSapientia (Wijsheid)

Adonaï (Heer)
Radix Jesse (Wortel van Jesse)
Clavis David (Sleutel van David)
Oriens (Dageraad)
Rex Gentium (Koning der volkeren)
Emmanuel (God met ons)

 

'Ero cras'
Wanneer nu de Messiastitels in omgekeerde volgorde worden gelezen dan vormen de initialen de woorden ero cras, Latijn voor 'Morgen zal Ik er zijn'. Wie zijn verlangen naar de Messias in het zingen van de O-antifonen lucht geeft, vindt in het 'ero cras' van de beginletters als het ware al de zekerheid dat Hij werkelijk komt.

@mdj