De Parochiële Caritas Instelling Heilige Lebuinus, kortweg PCI of Caritas genoemd, werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.

Voorwaar, Ik zeg U: al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.
(Matteüs 25,35-36,40)

 
De PCI verleent hulp aan mensen in nood en heeft hetzelfde werkgebied als de Heilige Lebuinusparochie.
Caritas biedt solidariteit met mensen die het (financieel) moeilijk hebben en is mede het diaconale gezicht van de parochie. Het werkgebied omvat de Heilige Lebuinusparochie.

 Wat is het doel van de PCI

hands 699486 1280De PCI biedt hulp bij het oplossen van materiële problemen door middel van een directe financiële ondersteuning en het verwijzen naar hulpverlenende instanties.
De PCI is geen instantie die permanente financiële hulp kan bieden.
De PCI reageert op hulpvragen en signalen die haar via de contactpersonen van de pastoraatsgroepen in de verschillende gemeenschappen, diaconale werkgroepen, individuele parochianen, maatschappelijke instellingen e.a. bereiken.

Wat is de taak van de PCI

Een belangrijke taak van de PCI is om alle parochianen er van te overtuigen dat iedereen die deel uitmaakt van onze parochiegemeenschap ook verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn of haar medemens.
Wij willen oog hebben voor de problemen van anderen en helpen bij het oplossen daarvan.

 
In de praktijk blijkt dat de bestaande regelgeving vanuit de overheid niet altijd toereikend is. Ook raken mensen om andere redenen in de problemen. De PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn.

De PCI richt zich op de navolgende kerntaken:
A.    Fysieke armoedebestrijding
B.    Sociale zorg – naastenliefde, omkijken naar mensen
C.    Ondersteuning op projectbasis van taak A en B
D.    Vrijwilligers ondersteunen

A.    Fysieke armoedebestrijding

Doelstelling: Het bieden van financiële ondersteuning binnen het gebied van de gehele Lebuinus parochie aan mensen in nood die geen of een laag inkomen hebben. Met name is hierin aandacht voor kinderen, ouderen, vluchtelingen, verslaafden en andere hulpvragers.

Activiteiten:

1.Noodhulp

Primair wordt er voor acute noodhulp directe ondersteuning geboden.
Dit kan op financiële basis of op basis van doorverwijzing en begeleiding naar deskundige organisaties of instanties.
Het verstrekken van goederen in natura kan ook een praktische uitwerking zijn.
Het accent van ondersteuning zal vooral liggen op kwetsbare ouderen en gezinnen met kinderen. De beoordeling van deze steun zal geschieden op individuele basis en omstandigheden.

2.    Meester Geertshuis

Het meester Geertshuis is op initiatief van de Caritas ven de RK kerk, de diaconie van de Protestantse Gemeente Deventer en van de Do-Regemeente tot stand gekomen. Het MGH heeft een signalerende en verwijsfunctie. Voor het collectieve noodfonds, dat eerstelijnsopvang betreft, is er jaarlijks financiële ondersteuning.

3.    Kredietverstrekking

Voor een korte periode kan de PCI een financieel krediet verlenen ter overbrugging van een acute noodsituatie. De voorwaarden worden per situatie bepaald en zullen vooral gunstig voor de betrokkenen zijn.

B.    Sociale zorg – naastenliefde, omkijken naar mensen

Doelstelling: Het creëren en ondersteunen van ontmoeting voor eenzamen en/of zieke mensen. De PCI ondersteunt organisaties die hiertoe investeren.

Activiteiten: Bezoekgroepen. In overleg en samenwerking met het Parochiebestuur zal het bezoekwerk ondersteund worden. De PCI zal initiatieven ontwikkelen voor:

a.    Een bezoekgroep ‘sociale zorg’
b.    Een bezoekgroep ‘omzien naar elkaar’
c.    Een bezoekgroep ‘naastenliefde voor de zieke’

In elk geloofscentrum zal getracht worden invulling te geven aan deze groepen. Sleutelwoorden in deze zijn:

1.    eenzaamheid thuis of in een verzorgingshuis
2.    omgaan met verlieservaring
3.    omzien naar zieken van iedere leeftijd.

C.    Ondersteuning op projectbasis van taak A en B

Doelstelling: Het bevorderen van onderlinge contacten en het verminderen van eenzaamheid geeft mensen meer levenszin. Hiervoor kan men laagdrempelige groepsontmoeting organiseren voor mensen die tot rust en op adem willen komen in een vertrouwde omgeving.

Activiteiten:

1. Herberg van Ars
2. Noaberhuus Olst-Wijhe

Beide organisaties bieden ontmoeting, gezelligheid, tijdsbesteding en een luisterend oor tijdens de wekelijkse activiteiten. Het kopje koffie is hier het belangrijkst. De PCI ondersteunt deze inloophuizen om de ontmoeting tussen mensen te stimuleren. Beide organisaties zullen een structurele ondersteuning en ondersteuning op basis van projekten en activiteiten verkrijgen.

Nieuwe activiteiten:

Creatieve ideeën, die voldoen aan de doelstelling van de PCI zullen geïnitieerd en ondersteund worden. De doelgroepen hiervoor zijn kinderen, ouderen, gehandicapten, minima en alleenstaanden. De PCI wil aandacht voor deze mensen gedurende het hele jaar en niet uitsluitend tijdens de feestdagen.

D.    Vrijwilligersondersteuning

Doelstelling: De PCI wil zorgdragen voor ondersteuning, toerusting en deskundigheidsbevordering van diaconale vrijwilligers.

Activiteiten:

Er zal tweemaal per jaar een activiteit in een ontspannen sfeer georganiseerd worden. Dankbaarheid naar hen zal vanzelfsprekend zijn.
Voorlichting en informatieverstrekking aan hen zal permanent aandacht krijgen. De PCI zal zorgen voor aanbod aan cursussen en seminars en financieel dit ondersteunen.

 

Beleidsplan 2019-2023

Veel van hetgeen hierboven staat genoemd, is ook in het beleidsplan voor 2019-2023 opgenomen.

Download het beleidsplan: Beleidsplan 2019-2023 website.pdf