Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

De PCI heeft hetzelfde werkgebied als de Heilige Lebuinus Parochie. Het is onze missie om er voor iedereen te zijn en binnen de grenzen van onze mogelijkheden hulp en perspectief te bieden aan mensen die in financiële of maatschappelijke nood verkeren.

Deze missie geven we vorm aan de hand van onderstaande visie die voor de periode 2023 – 2026 is vastgesteld.

Visie 2023-2026

PCI in verbinding:
Voor het realiseren van haar missie wil de PCI zowel fysiek als digitaal zichtbaar zijn voor- en in verbinding zijn met haar omgeving zodat ze voor hulpzoekenden goed te vinden en gemakkelijk te benaderen is.

Digitaal:
Internet en sociale media zijn middelen die de PCI inzet om langs digitale weg contact te maken en te onderhouden met de omgeving.

Fysiek:
Voor de fysieke verbinding met de omgeving zet de PCI vrijwilligers in. Ze zijn “de ogen en oren” van de PCI en vormen een onmisbare schakel tussen de PCI en de bewoners binnen het parochiegebied van de Heilige Lebuinus.

Vrijwilligers:
De PCI koestert de vrijwilligers en in samenspraak met hen worden wensen verkend en mogelijkheden gevonden om vrijwilligers te faciliteren en te inspireren zodat ze met enthousiasme hun belangrijke taak kunnen blijven vervullen.

Bijdragen aan initiatieven van lokale kerken:
De PCI verleent naast directe ook indirecte hulp. Indirecte hulp wordt geboden door bij te dragen aan initiatieven van de lokale kerken. De PCI is op de hoogte van die initiatieven en is daarmee in contact. Voorbeelden van die initiatieven zijn onder andere de inloophuizen het Meester Geertshuis en het Kruispunt Diaconaal Deventer.

Maatschappelijke nood:
Armoede manifesteert zich niet alleen in de vorm van materiële tekorten. Het kan ook leiden tot eenzaamheid en sociaal isolement. Armoede sluit uit. Daarom ondersteunt de PCI ook initiatieven op het gebied van ontmoeting, versterking van de onderlinge verbondenheid en het doorbreken van sociale uitsluiting. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn Herberg van Ars en het Noaberhuus Olst-Wijhe.

Doorverwijzen:
Daar waar de PCI niet zelf de gevraagde hulp kan leveren wordt het netwerk ingeschakeld. De PCI is goed op de hoogte van de sociale kaart van de gemeenten waarin ze haar werk verricht zodat hulpzoekenden op een goede manier worden doorverwezen naar daarvoor in aanmerking komende (gemeentelijke) instanties.

Tot slot:
Door invulling te geven aan deze visie geeft de PCI Heilige Lebuinus inhoud aan de opdracht die aan caritasinstellingen is gegeven: “Het vanuit Christelijke overtuiging aandacht geven aan concrete noden en behoeften van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid”.

 

Jaarplan 2023
Veel van hetgeen in de visie staat genoemd is ook opgenomen in het jaarplan 2023. Download hier het jaarplan PCI 2023.