De parochie is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de parochie in principe in de belastingaangifte aftrekbaar zijn. 

Fiscaal wordt er onderscheid gemaakt in 2 soorten giften:

Gewone, incidentele giften 

Als een parochiaan besluit om incidenteel een gift aan de parochie te doen (bij voorbeeld bij de actie Kerkbalans) dan is die gift aftrekbaar op de aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften geldt echter een drempel en een maximum.

Drempel: incidentele giften zijn slechts aftrekbaar indien zij gezamenlijk in een jaar meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Ook is de aftrek gemaximeerd. De totale aftrek mag niet meer bedragen dan 10% van het drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek. Giften en drempelinkomens van fiscale partners worden samengeteld.

Periodieke giften

Er is sprake van een periodieke gift wanneer op basis van een schriftelijke overeenkomst gedurende ten minste 5 jaren jaarlijks een vast bedrag aan de parochie wordt geschonken. Hiervoor gelden geen minima en maxima, het jaarlijks betaalde bedrag is dus volledig aftrekbaar van het inkomen. Hiervoor bestaat dus geen drempel.

Het is dus aantrekkelijk om periodieke giften te doen in plaats van gewone giften. Aantrekkelijk voor de parochie, die minder hoeft te administreren en de jaarlijkse giften via automatische incasso eenvoudig binnenkrijgt. En aantrekkelijk voor de gever, omdat het bedrag van de gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Het parochiesecretariaat kan u een contract voor periodieke giften aanbieden dat aan de eisen van de Belastingdienst voldoet. Vroeger moest dit contract bij de notaris worden getekend, maar dat is tegenwoordig niet meer nodig.

Maar waar u ook voor kiest: elke gift, groot of klein, incidenteel of periodiek, wordt door de parochie in dankbaarheid aanvaard. We kunnen elke euro goed gebruiken.

Het formulier  Overeenkomst tot Periodieke schenking  vindt u hier: Overeenkomst tot periodieke schenking