3. PaulusGeboren ca 10 v.Chr. in Tarsus (Cicilië) - gestorven 29 juni 64 te Rome

Apostel en martelaar, 25 januari(bekering) 29 juni sterfdag.

Patroon van: o.a. de Katholieke Pers, overheidsambtenaren, journalisten, diamantslijpers, mandenvlechters, ruiters, tentenmakers, textielarbeidsters, tapijtknopers, theologen, touwslagers, wapensmeden, wevers, zadelmakers.

Aangeroepen bij: kramp, oorziekten en paardenziekten, tegen hagel en vóór regen.

Het beeld: Paulus is uitgebeeld als apostel in klassieke tuniek, met lange donkere baard, het zwaard in de linker- en het boek in de rechterhand, blootsvoets op sandalen.
Atelier Cuypers/Stolzenberg, Roermond, ca 1860, 195 cm hoog. Pendant van Petrus.

Saulus werd Paulus

Saulus was tentenverkoper en farizeeër die christenen vervolgde. Op weg naar Damascus werd hij op 25 januari 40 "Paulus de grote apostel van de heidenen", de grote prediker. Door bliksem getroffen en blind van zijn paard geworpen, bekeerde hij zich na een visioen waarin Jezus hem verscheen en genas. Hij nam de naam Paulus aan bij zijn doop.

Hij ging in Damascus meteen prediken, maar hij werd gewantrouwd als voormalig vervolger en vluchtte de stad uit.
Hij maakte wel 45 grote missiereizen naar Cyprus, Klein Azië en Griekenland, ook met de latere evangelist Lucas.

Als verdachte naar Rome

Bij terugkeer in Jeruzalem werd hij gearresteerd en op transport naar Rome gezet om berecht te worden. Hij kwam daar in het jaar 60 aan en mocht in huisarrest zijn berechting afwachten,  kon bezoekers ontvangen en zijn prediking van daaruit voortzetten, onder meer in zijn (13 of 14) bemoedigende brieven die zijn opgenomen als de oudste geschriften in het Nieuwe Testament. Hij is daarmee de grondlegger van de christelijke leer.

Tijdens de wrede christenvervolgingen onder keizer Nero werd ook Paulus opgepakt en ter dood veroordeeld. Als Romein hoefde hij niet de vernedering van de kruisdood of ophanging te ondergaan. Paulus werd op de Via Ostia met het zwaard onthoofd, op dezelfde dag dat Petrus werd omgebracht door de kruisdood, op 29 juni van het jaar 64.
 
In 325 liet keizer Constantijn in Rome een basiliek bouwen boven het graf van Paulus, San Paolo fuori le Mura ( Sint Paulus-buiten-de-muren).

Paulus advies "Schikt u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen" werd onder meer door Franciscus omarmd en in praktijk gebracht.

"De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan." -  uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs.

Deze tekst wordt vaak gebruikt bij de inzegening van een huwelijk en bij uitvaarten. Paulus is de prediker van het christelijke liefdesideaal.

Na Jezus wordt Paulus wel de meest invloedrijke persoon genoemd in de geschiedenis van het  christelijke denken, voor de leer en de verspreiding van het Christendom. Hij bekeerde de heidenen in Griekenland.

De internationale Bidweek voor de Eenheid van de christenen wordt nog steeds gehouden in de week voorafgaande aan 25 januari, de dag van bekering van Paulus.