'Ik ben het Licht van de wereld'.

Je kunt je niet vaak genoeg door Jezus, onze Verrezen Heer, 
door deze roerige tijden heen laten leiden. 
Hij zegt ons: 
'Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt,
dwaalt niet rond in de duisternis, 
maar zal het licht van het leven bezitten (Joh. 8,12).

In de Paastijd mogen we verder groeien in het vertrouwen en geloof 
dat geweld, terreur en zelfs de dood dankzij Jezus niet het laatste woord hebben.

Als hulpmiddel om in dat geloof te groeien werd in 2013 de 'Lichtweg met kinderen' uitgegeven: 'Aan de hand van de staties wordt de verrijzenis van onze Heer Jezus overwogen vanaf Paasmorgen t/m Pinksteren' (uit de inleiding).
Langs '14 staties' worden we met Jezus verder mee op weg genomen om van Hem de weg van Liefde en Licht te leren. Met deze Lichtweg kan dat met jong en oud, als gezin, op school, als geloofsgemeenschap.

Heer Jezus,
wij zijn de leerlingen van wie U veel houdt.
Ook wij willen bij U zijn(uit de 2e statie)

Spreek met Uw stem in ons hart.
Dat wij begrijpen wat U ons wilt zeggen.
Dat wij ons vasthouden aan U die nu bij de Vader bent. (uit de 3e statie)

Veranderen we op z'n minst de wereld waarin we leven als we Jezus' weg in dankbaarheid en vertrouwen met Hem gaan. 
En vooral als we onderstaande zegenbede in woord en daad proberen te  be-amen.

Zegenbede (blz. 39) 
Moge God ons beschermen op onze weg. 
Dat wij gaan in het licht van het geloof. 
Dat Gods liefde ons een blij hart geeft. 
Dat wij anderen in zijn Naam tot vrede en zegen zijn. 
Dat wij zo Jezus, onze verrezen Heer, aan anderen doen kennen.

Lichtweg met kinderen

2013, Aartsbisdom Utrecht
samengesteld door vicaris Cornelissen, pastoraal werkster mw. Gunnink, 
rector Kuipers en monseigneur Woorts.

Bid thuis met ons mee