De zorg rond het sterven is vanouds belangrijk in de Kerk. Vaak gaat sterven gepaard met lijden en verdriet. Voor degene die sterven gaat en de mensen rondom hem is het een zeer ingrijpend gebeuren. Als Kerk willen wij mensen nabij zijn met onze aandacht, met ons gebed, met rituelen rond sterven en afscheid nemen. In de liturgie rond het afscheid nemen van een dierbare vieren we vol vertrouwen het Paasmysterie van Jezus Christus, dat de dood het einde niet is en dat onze verbondenheid met Christus ook deelname aan zijn verrijzenis is.

 begraafplaats4 350p

Iedereen kan vragen om een kerkelijke uitvaart (avondwake, viering, begrafenis, crematie) met dien verstande dat van te voren duidelijk is wat de Kerk dan aanbiedt: het afscheid nemen in het teken en licht van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. Het licht van het geloof mag schijnen over het leven van de dierbare en als zodanig komt ook het leven van de gestorvene ter sprake. In de keuze van liederen, Schriftlezingen en een persoonlijk woord krijgt de viering een persoonlijk karakter.

Mensen van nu staan verschillend in de binding met het geloof en de Kerk. Soms veraf, soms heel nabij. Dit heeft consequenties voor de vorm en inhoud van de viering rond het afscheid nemen van een dierbare. Persoonlijke binding van de overledene met het geloof, binding van de kinderen met het geloof zijn bepalend voor de vorm en inhoud van de afscheidsviering. In een gesprek komt dit ter tafel. Waar mensen ver af staan van de kerkelijke beleving is het raadzaam om een korte viering te houden op de begraafplaats of crematorium.

Vorm van de uitvaartviering

Het goed vieren van de uitvaart vinden we in onze parochie van groot belang. Met zorg willen leden van het pastoraal team, assistenten en parochiaanvoorgangers de uitvaart vormgeven. Daarbij vinden we de inbreng van de nabestaanden van groot belang. Het moet immers de uitvaart van hun geliefde worden.  In een kerkelijke uitvaart is altijd de kerkelijke en de persoonlijke kant aanwezig. Het gaat om deze persoon en haar leven, maar het gaat ook om gelovig en met vertrouwen op het eeuwig leven deze overledene aanbevelen in Gods aanwezigheid. Het is meestal zoeken naar de goede balans hierin. Daar komen we overigens altijd uit.

Als pastoraal team houden we in principe de vorm van gebedsviering zonder communie, met absoute aan.  We hebben de laatste jaren gemerkt dat in bijna alle gevallen de uitvaart in de vorm van een gebedsviering het beste aansluit bij de wensen van de nabestaanden. In een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering zijn we immers veel meer gebonden aan liturgische voorschriften en is er minder ruimte voor persoonlijke inbreng. Een enkele keer werd de communie gemist. Anderzijds merkten we in het verleden dat het uitreiken van de Communie voor velen iets onbekends was en regelmatig voor verwarring zorgde.

Het pastoraal team heeft besloten om de vorm van gebedsviering voor de uitvaart voortaan te handhaven. Gebedsviering is de normale wijze van de uitvaart in onze parochie, ook als er een priester voorgaat. Bij nadrukkelijke wens van de familie en als de Eucharistie voor de overledenen en of haar nabestaanden heel belangrijk was of is, willen we hiervan afwijken. Er zal daarover altijd even contact zijn met het pastoraal team. Het pastoraal team onder leiding van de pastoor geeft al dan niet toestemming. 

Uw inbreng als nabestaande in de uitvaartviering

 begraafplaats3 250p

De kerkelijke uitvaart wordt begeleid en geleid door een toegewijde en toegeruste parochiaanvoorganger, priester, diaken of pastoraal werk(st)er. Zij doen dit namens de geloofsgemeenschap. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de toedeling van een voorganger bij de uitvaart. In goed overleg met de voorganger zal de uitvaartviering samengesteld worden. Onderaan deze pagina  kunt u boekjes downloaden met inspiratie voor een gebedsviering.  Daarnaast bieden wij u een grote hoeveelheid keuzeteksten aan (met name Schriftlezingen, gebeden en liederen). Zo kunt u in overleg met de voorganger een persoonlijke uitvaartviering samenstellen. Klik hieronder bij Uitvaartboekjes.

Na de uitvaart

Nadat uw dierbare overledene vanuit één van onze 5 geloofscentra of vanuit het crematorium uitgeleide is gedaan, bevelen we ook als gehele H. Lebuinus parochie uw dierbare overledene bij God aan. 

 begraafplaats 5 c 350p

In alle geloofscentra zal daarom tijdens de zondagse eucharistieviering die direct volgt op de uitvaart van uw dierbare, voor hem/haar gebeden worden. U zelf bent natuurlijk meer dan welkom om met ons mee te vieren en mee te bidden voor uw dierbare overledene. Voor u als nabestaande willen we zo tot uitdrukking brengen dat u zich door God en door onze gehele Lebuinus-parochiegemeenschap gedragen mag weten in uw verdriet en gemis.

Eucharistisch Centrum: Parochiekerk Broederen, Broederenstraat 18, Deventer

Nota Bene: De regeling rond misintenties blijft op de locaties verder zoals gebruikelijk.

 

Uitvaartboekjes

Gebruikt u onderstaande boekjes bij de uitvaart:

 Tarieven en informatie begraafplaatsen