Schrijf u in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt tussen twee edities van 't Zout

abc goede week 

PaaswakeEucharistievieringen

Hiervoor kunt u in de Paasnacht in alle geloofscentra terecht.

Zie ook het vieringenrooster.

Wat vieren we in de Paaswake?

Stille Zaterdag
Wat vieren we in de Paaswake?Op Stille Zaterdag verblijft de Kerk bij het graf van de Heer. Nadat Jezus gekruisigd en gestorven is, wordt Hij van het kruis afgenomen en ten grave gedragen (zie Mt. 27,57-61). Het is een sobere, stille dag. Ingeklemd tussen de cruciale momenten van kruisiging en verrijzenis is er een tijd aangebroken van stilte en bezinning, van verdriet en de erkenning van schuld en tekortkoming, van het begraven van de doden en het waken tot aan het ochtendgloren.

Liturgisch gezien duurt deze dag tot de schemering waarna de Paaswake wordt gevierd.

Paaswake
De Paaswake in de heilige nacht van de verrijzenis van de Heer wordt beschouwd als de moeder van alle heilige nachtwaken.
Daarin ziet de Kerk uit naar Christus’ verrijzenis en viert zij deze in de sacramenten. .

De Paaswake sluit aan bij de duisternis van Goede Vrijdag.
Het is donker en de gemeenschap komt samen rond het vuur (evt. buiten).
Dat vuur wordt gezegend, de paaskaars wordt aan dit vuur ontstoken en naar voren gebracht.
Een klein lichtje in de duisternis,
dat in de donkere kerk als Licht van Christus wordt geroemd.

‘Laat juichen heel het hemelkoor van engelen, juichen voor de grote Koning.’

Uit de Schrift worden teksten gelezen die te maken hebben met schepping, licht uit duisternis, dat het leven sterker is dan de dood en dat Christus voor ons de dood heeft overwonnen. Bij de overgang van lezingen uit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament klinkt de lofzang, het Gloria. De dood van Christus heeft ons leven gebracht. Daarom noemt Paulus in Romeinen 6,3-4 de dood van Christus onze doop: de vergeving van zonden en de vernieuwing van de mens. Om dit te bevestigen wordt zo mogelijk het sacrament van het H. Doopsel toegediend. In ieder geval wordt de doopbelofte herhaald en wordt iedere aanwezige gezegend met doopwater. Nu het Licht heeft gewonnen van de duisternis vieren wij de eucharistie, zeggen wij dank voor de overwinning van Jezus op de dood. De overwinning waarmee Hij ons bevrijdt en opneemt in zijn liefde. De dienst wordt afgesloten met de zegen en de wegzending.

Het Paastriduum is dan afgesloten.

bron: bisdom Rotterdam

@mdejong